ادامه قرائت کیفرخواست در هفتمین جلسه دادگاه منافقین

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8651623/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86