ادامه روند ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک منوط به بررسی مجدد در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8749849/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC%DA%A9-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF