ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8684889/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87