اخذ آخرین دفاعیات از متهمان پرونده شهرداری لواسان/ رای دادگاه به زودی صادر می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8608288/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF