اختصاص ۷۹ درصد ارز نیمایی برای واردات چای فقط به یک گروه تجاری!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8610837/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C