اخبار و مقررات ایالت Telehealth


پاتریک زاناید نماینده صندوق‌های سهام خصوصی، استارت‌آپ‌های راه‌اندازی از راه دور، سرمایه‌گذاران استراتژیک، مراکز جراحی سرپایی، تسهیلات سلامت رفتاری و اقدامات پزشک در انواع موضوعات معاملاتی و نظارتی است.

پاتریک به مشتریان در ارتباط با تراکنش‌های متعدد، از جمله ادغام، اکتساب، انحلال، و ترتیبات مدیریت و خدمات حرفه‌ای، و همچنین ایجاد ساختارهای مدیریت پزشکان چند ایالتی و سلامت از راه دور، به مشتریان کمک کرده است. او همچنین به طور منظم به مشتریان با توجه به قو،ن پزشکی قانونی، ایالتی توصیه می کند.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/trending-telehealth-april-25-may-1-2023