احیای یک شرکت ورشکسته در تهران با ورود دستگاه قضا

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8542592/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7