احکام ممنوع‌الخروجی به غیر از موارد امنیتی و خاص با پیامک اعلام می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8502980/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF