احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی صادر شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8578093/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF