احضار مدیرمسئول یک روزنامه برای انتشار نتایج یک نظرسنجی اجتماعی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8581506/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C