اجرای پروژه بین‌المللی برندسازی زعفران و پسته ایران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8540170/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86