اجرای ناقص طرح مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان توسط آموزش و پرورش

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8514247/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4