اجازه ندهیم شائبه‌ای در برگزاری باشکوه انتخابات به وجود آید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8650088/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AF