اتفاق نظر درباره ماهیت جنایت‌بار داعش نشانه بیداری حقوق‌دانان جهان است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8557362/%C2%A0%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA