اتخاذ شیوه‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه تخلف و فساد همکاران قضایی موضوعی مهم و اولویت‌دار است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517338/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA