ابطال سند یک زمین‌خواری عجیب

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8727915/%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8