آیت‌الله رئیسی به یک نیروی مورد وفاق در میان جریان‌های مختلف تبدیل شده بود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8738374/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF