آنچه اسناد کلیدی در صورت وقوع بحران دیکته می کنند


اکنون زمان خوبی است که اسناد اعتماد، اسناد دفتر خانواده، یا اسناد حاکم بر شرکت و برنامه‌های جانشینی را مرور کنید تا مطمئن شوید که آماده هستید تا با هر چیزی که در آینده پیش از وقوع آن اتفاق می‌افتد مق، کنید.

1. مرگ صاحب ،ب و کار

مرگ صاحب یک ،ب و کار خصوصی ممکن است نه تنها باعث اندوه، بلکه آشفتگی برای شرکت یا خانواده شود. بدون برنامه جانشینی متفکرانه که در اسناد حاکمیت رسمی شده است، مرگ مالک ممکن است منجر به مشکلات غیرمنتظره ای برای دفتر خانواده، ذینفعان اعتماد، ،ب و کار، دیگر صاحبان مشاغل و اعضای خانواده شود، از جمله:

  • مبارزه برای کنترل ،ب و کار یا دفتر خانواده

  • از دست دادن درآمد قابل توجه ،ب و کار توسط خانواده مالک متوفی

  • در صورتی که شرکت م،م باشد یا بخواهد سهام مالک متوفی را ب،د، نقدینگی مشکل دارد

  • بدهی های قابل توجه مالیات بر درآمد و دارایی برای دارایی مالک متوفی

صاحبان مشاغل باید اسناد حاکم بر شرکت خود را بررسی کنند تا بفهمند که چه قو،نی در هنگام فوت مالک اعمال می شود. این اسناد ممکن است شامل قراردادهای عملیاتی، قراردادهای سهامداران یا سایر قراردادها باشد.

مالکان باید ارزیابی کنند که سهام مالک متوفی چگونه منتقل می شود و برای چه ،ی، چه شرایط انتقال اعمال می شود، آیا بدهی مالیاتی قابل توجهی محتمل است و آیا ،یدار احتمالاً پول نقد کافی برای ،ید سهام (در صورت نیاز) خواهد داشت یا خیر. مالکان همچنین باید در نظر بگیرند که آیا هرگونه مفاد نقل و انتقال سهام در اسناد حاکمیتی شرکت با شرایط هر تراستی که دارای سهام در تجارت است مغایرت دارد یا خیر.

اگر مالکان از نحوه برخورد اسناد حاکمیتی با مرگ مالک ناراضی هستند، باید هرچه زودتر درباره تجدید نظرها مذاکره کنند. آنها همچنین باید در نظر داشته باشند که آیا در صورت مرگ مالک برنامه ریزی های دیگری انجام دهند یا خیر. به ،وان مثال، اگر مالکی مسئولیت های مدیریتی قابل توجهی دارد، شرکت باید ،ید بیمه عمر «مرد کلیدی» و مستندسازی طرح جانشینی مدیریت را در نظر بگیرد.

2. از کار افتادگی مالک

بسیاری از ملاحظات مشابهی که در مورد مرگ مالک اعمال می شود، در مورد وضعیتی که مربوط به ناتو، است نیز صدق می کند. به طور معمول، افراد زم، که دیگر نمی توانند تجارت عادی را با احتیاط انجام دهند، معلول تلقی می شوند. بدون قو،ن روشنی که در اسناد حاکمیتی ذکر شده است، یک معلولیت غیرمنتظره ممکن است حتی بیشتر از یک مرگ غیرمنتظره برای ،ب و کار یا دفتر خانواده آشفتگی ایجاد کند.

به ،وان مثال، وقتی مالکی که مسئولیت های مدیریتی قابل توجهی دارد، دیگر قادر به انجام آنها در نتیجه ناتو، نیست، چه اتفاقی می افتد؟ این می تواند باعث ایجاد نزاع در مورد اینکه چه ،ی حق مدیریت ،ب و کار یا تصمیم گیری برای ،ب و کار را دارد، شود.

و بدون تعریف روشنی از «ناتو،» در اسناد حاکم بر شرکت یا ابزار اعتماد، حتی ممکن است در مورد اینکه آیا مالک ،ب و کار از کار افتاده است یا خیر، اختلاف وجود داشته باشد.

صاحبان مشاغل، دفاتر خانواده و متولیان باید اسناد حاکمیتی خود را بررسی کنند تا بفهمند چه زم، یک امانتدار یا تصمیم گیرنده ممکن است از کار افتاده تلقی شود و در صورت انجام این تصمیم چه قو،نی اعمال می شود. این اسناد باید رویه‌هایی را برای رسیدگی به معلولیت، تعریفی واضح و جامع از «ناتو،» و اینکه چه ،ی اختیار نهایی برای تعیین اینکه آیا فردی معلول است یا خیر را مشخص کند.

3. طلاق مالک یا ذینفع

فسخ ازدواج مالک می تواند برای یک شرکت مشکلاتی ایجاد کند زیرا همسر سابق مالک می تواند نسبت به بخشی از سهام مالک مطالبه کند. به همین ترتیب، فسخ ازدواج یک ذینفع امانتی می تواند برای متولیان یا سایر ذینفعان مشکل ایجاد کند.

به ،وان مثال، بدون برنامه ریزی، طلاق ممکن است به یک فرد خارجی (که ممکن است فاقد تجربه در تجارت یا فاقد دانش یا مهارت های لازم باشد) همه حقوق مربوط به مالکیت، از جمله حق رای، توزیع درآمد و دسترسی به اطلاعات محرمانه را بدهد. به طور مشابه، همسر طلاق دهنده عضو خانواده ممکن است به دنبال اطلاعاتی در مورد ،ب و کار خانوادگی یا سایر ثروت های خانوادگی، یا در مورد خود دفتر خانواده باشد، یا ممکن است به ،وان ذینفع یا امانتدار در اسناد اعتماد خانواده یا به ،وان عضوی از هیئت مدیره یک بنیاد خانواده نام برده شود.

صاحبان مشاغل، دفاتر خانواده و معتمدین باید اسناد حاکمیتی خود را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا شرکت، مالکان، معتمدین و ذینفعان در صورت طلاق یکی از اعضای خانواده از آنها محافظت می کنند یا خیر. یکی از حمایت‌های رایج برای یک شرکت این است که باید سهام مالک طلاق‌دهنده به شرکت فروخته شود. سایر حمایت‌ها این است که مست،م نگهداری سهام مالکان در تراست با اختیاراتی است که برای محدود ، دسترسی همسر طلاق‌گیر به سهام طراحی شده است یا اینکه ذینفع قرارداد پیش از ازدواج منعقد کند که از منافع مالکیت و سایر دارایی‌های ام، در صورت طلاق محافظت کند.

4. اختلاف بین صاحبان مشاغل، اعضای خانواده یا ذینفعان اعتماد

اختلافات بین صاحبان مشاغل، اعضای خانواده یا ذینفعان اعتماد مخل است و همیشه نمی توان از آنها اجتناب کرد و اغلب دیگران را مجبور به جانبداری می کند. در نتیجه، شرکت، دفتر خانواده یا اعتماد ممکن است متحمل هزینه های قانونی قابل توجهی شود. یک اختلاف حتی ممکن است منجر به افشای عمومی اطلاعات حساس شود.

صاحبان مشاغل باید اسناد حاکم بر شرکت را بررسی کنند تا ارزیابی کنند که آیا رویه های حل اختلاف من، برای محافظت از منافع آنها و منافع شرکت وجود دارد یا خیر. ملاحظات مهم این است که آیا داوری مورد نیاز است یا اگر دعوای عمومی مجاز است، چگونه از اطلاعات محرمانه شرکت محافظت می شود، و اینکه آیا شرکت ممکن است مسئول هزینه های دعوی مالکان یا مدیران خاص باشد. قراردادهای داوری یا سایر مقررات حل اختلاف ممکن است در چارچوب اسناد ام، قابل اجرا نباشند.[1] با این حال، دفاتر خانواده ممکن است بررسی کنند که آیا قراردادهای دیگر فرصتی برای اجرای روش‌های حل اختلاف حفاظتی برای به حداقل رساندن هرگونه آسیب ناشی از اختلاف فراهم می‌کنند یا خیر.

یکی از راه‌های متداول برای جلوگیری از اختلافات طول،، میانجیگری اجباری یا سایر فرآیندهای حل اختلاف غیررسمی و محرمانه قبل از اینکه شاکی بتواند علیه مالک دیگر، شرکت یا دفتر خانواده شکایت رسمی کند، است.

آیتم اکشن: دویدن خشکرا

برنامه های جاری شرکت یا دفتر خانواده و اسناد حاکم یا اسناد اعتماد خانواده را بررسی کنید، به گونه ای که گویی در حال حاضر یک مرگ، از کار افتادگی، طلاق یا اختلاف رخ می دهد. عواقب آن چیست؟ چنین تمرین “دویدن خشک” می تواند تغییرات مورد نیاز در وضعیت موجود را شناسایی کند. ما توصیه می کنیم که دفاتر خانوادگی، معتمدین و صاحبان مشاغل به زودی گفت،ای سخت را برای جلوگیری یا کاهش آشفتگی در جاده آغاز کنند.


[1] ببینید مثلا بویل علیه اندرسون871 SE2d 226 (Va. 2022) (نپذیرفتن از اجرای حکم داوری در سند ام،). املاک حکمیان، 2023 WL 176098 (NJ Super. Ct. App. Div. Jan. 13, 2023) (همان). اما رچال علیه رایتز را ببینید403 SW3d 840 (Tex. 2013) (اجرای مقررات ام، مست،م داوری).


منبع: https://www.natlawreview.com/article/death-disability-divorce-and-disputes-know-what-your-key-do،ents-dictate-event