آمنه سادات ذبیح پور فردا به دادگاه می‌رود؟/ علت شکایت آمنه‌سادات ذبیح پور از سپیده قلیان افشا شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8497552/%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%B4%D8%AF