آمار متوفیان در حوادث فقط باید توسط پزشکی قانونی اعلام شود + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661366/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85