آغاز پویش ملی به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8616425/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%85