آغاز ساخت واحد فرآوری بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8607778/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C