آزادی ۶۲ زندانی در روز ولادت امام رضا (ع) از ندامتگاه قزلحصار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8741518/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B6%DB%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1