آزادی ۵۳۴ زندانی غیر عمد با اجرای پویش «بنام پدر»

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8652695/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B3%DB%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%AF%D8%B1