آزادی ۵۰ زندانی محکوم به قصاص در تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8580541/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86