آزادی ۱۱۰۰ محکوم مالی غیرعمد در جشن‌های گلریزان ستاد دیه کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8705603/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1