آزادی زندانی بی‌ملاقاتی پس از ۲۰ سال!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8614495/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84