آزادی بیش از دو هزار زندانی با استفاده از نهاد‌های ارفاقی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8574160/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C