آرای قبلی دیوان عدالت باید برای اشخاص با ادعای مشابه اجرا شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8525467/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF