آخرین وضعیت پرونده شهید علی‌وردی/ وزارت کشور بر هزینه‌کرد نامزدهای انتخاباتی نظارت کند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8591913/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF