آخرین وضعیت پرونده حقوقی عملیات تروریستی ۳۱ شهریور اهواز/ شکایت از دولت آمریکا

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8552901/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DB%B3%DB%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7