آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور/ ابلاغ ویژه رئیس دستگاه قضا برای تعیین ‎تکلیف پرونده

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8673536/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%E2%80%8E%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87