آخرین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت خودرویی آذویکو برگزار شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8747616/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF