۲ زندانی جرایم مالی بعد از تحمل بیش از ۱۸ سال حبس آزاد شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8754749/%DB%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF