۲۰ تیم ویژه بازرسی، مسئول کنترل بازار گوشت و مرغ/ تخلفات را به سامانه ۱۳۶ گزارش کنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8689621/%DB%B2%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B6-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF