۱۶ زندانی غیرعمد آزاد شدند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8539885/%DB%B1%DB%B6-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF