گاهی اوقات حقوق بیت المال مدافعی در دستگاه‌های اجرایی ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520674/%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF