کمیته قضایی حمایت از تولید در مرکز وکلا راه‌اندازی می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763976/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF