کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8766782/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86