کادر درمان بیمارستان قلب تهران ۹۱ زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769472/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA