پیام نوروزی رئیس قوه قضائیه؛ از مبارزه با مفاسد دانه درشت تا اعمال نظارت بر وام‌های کلان بانکی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8694787/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C