پرداخت بدهی ۱۷۹ زندانی در ۳ماه گذشته توسط ستاد دیه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8763981/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87