پایان سفر رئیس قوه قضاییه به قطر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8755163/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1