ورود دادستانی کل کشور به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی توسط برخی مشاغل

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8543359/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84