ورود دادستانی تهران به حوزه ایمن‌سازی راه‌ها و پیشگیری از تصادفات جاده‌ای

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8757449/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C