ورودی بیش از حد پرونده‌ها موجب سختی بیشتر کار قضایی شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8495542/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA