وحید اشتری به زندان معرفی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8760813/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF