واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به آزادی بشیر بی‌آزار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8769838/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1