هنوز زندانیان مالی با بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در زندان هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8755676/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF