همکاری با شبکه‌های معاند نظام جرم است/ جلوگیری از تخلف انتخاباتی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8597456/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C